Świadczenie „Dobry start”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061)

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ?

1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącymrodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówekopiekuńczo-terapeutycznych – RAZ W ROKU NA DZIECKO;

2. Osobom uczącym się – RAZ W ROKU.

3. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się

orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym;
– w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
– W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start

przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje tezapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnieświadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodekpomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożonywniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym

mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

CO ZAWIERA WNIOSEK ?

1. nazwę i adres organu właściwego;
2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start,

w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

KIEDY NASTĘPUJE WYPŁATA ŚWIADCZENIA ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego

świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).

Podziel się tym artykułem: