1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Dz. U. z 2017 r. poz.60.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2107 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (dalej)

Wniosek o udzielenie pomocy psych.-ped.

2. Monitoring.

regulamin monitoringu wizyjnego
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 :

ZNALEZIENIE-W-SZKOLE-SUBSTANCJI-PSYCHOAKTYWNYCH.pdf

ZASADY-PRZEBYWANIA-W-BUDYNKU-SZKOŁY-OSÓB-NIEBĘDĄCYCH-UCZNIAMI.pdf

Wystąpienie-przypadków-pedofilii-w-szkole.pdf

PRZYPADEK-UCZNIA-BĘDĄCEGO-OFIARĄ-CZYNU-KARALNEGO.pdf

PRZYPADEK-ROZPOWSZECHNIANIA-PORNOGRAFII-W-SZKOLE-PRZEZ-UCZNIA.pdf

PRZYPADEK-PROSTYTUCJI-W-SZKOLE-LUB-WŚRÓD-UCZNIÓW.pdf

PRZYPADEK-NIEPOKOJĄCYCH-ZACHOWAŃ-SEKSUALNYCH-UCZNIÓW-W-SZKOLE.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-wtargnięcia-napastnika-do-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zjawiska-cyberprzemocy.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zagrożenia-dla-zdrowia-dzieci-w-związku-z-nadmiernym-korzystaniem-z-internetu.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-zagrożenia-bezpieczeństwa-technicznego-sieci-komputerów-i-zasobów-online.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-seksting-u-prowokacyjne-zachowania-i-aktywność-seksualna-jako-źródło-dochodu-osób-nieletnich.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-nawiązywania-niebezpiecznych-kontaktów-w-internecie-uwodzenie-zagrożenie-pedofilią.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-naruszenia-prywatności-dotyczącego-nieodpowiedniego-bądź-niezgodnego-z-prawem-wykorzystania-danych-osobowych-lub-wizerunku-dziecka-i-pracownika-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-stwierdzenia-bezkrytycznej-wiary-w-treści-zamieszczone-w-internecie-nieumiejętności-odróżnienia-treści-prawdziwych-od-nieprawdziwych-szkodliwość-reklam.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-skażenia-chemicznego-lub-biologicznego-szkoły.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-podłożenia-podejrzanego-pakunku.pdf

Procedura-reagowania-w-przypadku-podłożenia-ładunku-wybuchowego.pdf

POPEŁNIENIE-PRZEZ-UCZNIA-CZYNU-KARALNEGO.pdf

Kradzież-lub-wymuszenie-pieniędzy-lub-przedmiotów-wartościowych.pdf