Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/25

Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-14:00
lub mailowo w formie skanów lub zdjęć przesyłając je na adres szkoły: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl

 

Przypominamy, że wszystkie przesyłane dokumenty mają być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

ZARZĄDZENIE

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44);
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.),
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Wykaz ulic przynależnych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni (TUTAJ)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

zgloszenie-dziecka-z-obwodu-szkoly-do-klasy-pierwszej

–  wniosek-o-przyjecie-dziecka-spoza-obwodu-do-klasy-pierwszej

–  potwierdzenie-woli

Oświadczenia do wypełnienia dla  dzieci spoza rejonu. Jeżeli dane oświadczenie nie dotyczy Państwa dziecka, proszę go nie wypełniać.

1.  oświadczenie-przedszkole-w-obwodzie
2. oswiadczenie-przedszkole-w-SP-8
3. oświadczenie_o_wielodzietności
4. rodzeństwo