SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Anna Wdowińska, Zuzia Jankowska, Emilka Foryś, Ola Ryś, Kalina Merchel, Diana Pawłowicz, Alina Ostrowska, Zosia Rozbicka, opiekunki SU p. Sabina Tylawska i p. Anna Czernysz-Devels

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDYNI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni.

§2

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

CELE DZIAŁALNOŚCI SU §3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. a)  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. b)  przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. c)  zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. d)  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. e)  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sport-wej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. f)  reprezentowanie działalności SU przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

Rozdział III

ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA§4

page1image2320113280

 1. Do wybieralnych organów SU należą:
 2. Ich kadencja trwa jeden rok.

page1image2320126416

 1. a)  Rada Samorządów Klasowych.
 2. b)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§5

 1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
 2. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
 1. a)  identyfikują potrzeby uczniów,
 2. b)  inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,rozrywkowej, naukowej w szkole,
 3. c)  informują uczniów o działalności Zarządu SU.

§6

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

 1. b)  stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrektora,
 2. c)  troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 3. d)  włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§7

 1. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
 2. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Za-rządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klaso- wych.§8

2. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żą- danie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 1. a)  współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. b)  opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 3. c)  zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
 4. d)  kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem orazStatutem Szkoły,
 5. e)  rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodni-czącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarzą-du SU pod obrady.

1. Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. a)  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. b)  opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. c)  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,

opinii, sugestii członków SU,
e) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni | Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2

§9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. a)  uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. b)  współpraca z Dyrektorem w sprawach dotyczących szkoły,
 3. c)  uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. d)  troska o właściwy poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. e)  włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

Zarząd SU składa się z:

§ 10

 1. a)  Przewodniczącego SU,
 2. b)  Wiceprzewodniczącego SU,

c) Skarbnika,
d) Sześciu stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez

siebie sekcji.

Przewodniczący SU:

§ 11

 1. a)  kieruje pracą Zarządu SU,
 2. b)  reprezentuje SU wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicóworaz innych organizacji,
 3. c)  przedstawia uczniom, Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców planpracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. d)  zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klaso-wych.

Skarbnik Zarządu:

§ 12

 1. a)  gromadzi środki finansowe,
 2. b)  corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrektorowi, Zarządowi SU orazRadzie Samorządów Klasowych.

§ 13

Przydział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałychczłonków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 14

 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dy- rektora szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni | Regulamin Samorządu Uczniowskiego

3

Rozdział IV

ORDYNACJA WYBORCZA§ 15

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku we wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne,bezpośrednie i większościowe.

§ 16

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 17

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. a)  stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
 2. b)  Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
 3. c)  Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

§ 18

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wy-chowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowaw-ca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 19

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna KomisjaWyborcza, w skład której wchodzi jeden losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, którynie jest kandydatem.

§ 20

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez Dyrektoraszkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. a)  przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. b)  określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wy-borczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
 3. c)  przygotowanie wyborów,
 1. d)  ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 2. e)  przeprowadzenie wyborów,
 3. f)  obliczenie głosów,
 4. g)  sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni | Regulamin Samorządu Uczniowskiego

4

§ 21

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez Dy-rektora szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną KomisjęWyborczą.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w ko-lejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborcząw określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do gło-sowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 4. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych dziewięć osób, które otrzymało największąliczbę głosów.
 5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów

w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 1. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejnościliczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
 2. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudnośćw dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.§ 22
 1. Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny. Opiekun może pełnić swą funkcję przez nie-ograniczoną ilość kadencji.
 2. Kadencja opiekuna trwa od dnia wyboru go na to stanowisko do 30 września nowego roku szkolnego (w przypadkach nadzwyczajnych na prośbę Dyrektora, o którą wnosi Za-rząd SU, do czasu wybrania nowego opiekuna).
 3. Nauczyciela lub nauczycieli pełniących funkcję opiekuna Samorządu wybiera nowo po-wołany Zarząd SU. Wybory odbywają się we wrześniu nowego roku szkolnego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów szkoły.
 4. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 5. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.§ 23

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w ra- zie:

a) rezygnacji,

 1. b)  końca kadencji,
 2. c)  po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a) rezygnacji,

 1. b)  końca kadencji,
 2. c)  odwołania decyzją Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje oso-bę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni | Regulamin Samorządu Uczniowskiego

5

 1. b)  w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
 2. c)  w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Prze-wodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wyborypowszechne,
 3. d)  w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tymczasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor szkoły.

Rozdział V

OPIEKUN SU

§ 24

page6image2228304864

 1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
 2. Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli.

§ 25

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. a)  wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. b)  inspirowanie uczniów do działania,
 3. c)  pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 26

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrektoraszkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podję-cia.
 3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU 8 listopada 2012 r. i wszedł w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną w styczniu 2013 r.